'Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van
aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde'.

Disclaimer

Hoewel de gegevens van het Acute boekje in deze webapplicatie met de grootst mogelijke zorg zijn bijeengebracht, nemen de auteurs en de Nederlandse Internisten Vereniging geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele zetfouten of andere onjuistheden. Aan deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Acute Boekje stelt zich daarentegen wel open voor attendering op (vermeende) fouten in de opmaak of inhoud van de gepubliceerde teksten. U kunt daartoe contact opnemen middels e-mail: info@hetacuteboekje.nl

Juridische betekenis van richtlijnen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen van algemene aard. Het is mogelijk dat deze aanbevelingen in een individueel geval niet van toepassing zijn. Er kunnen zich feiten of omstandigheden voordoen waardoor het wenselijk is dat in het belang van de patiënt van de richtlijn wordt afgeweken. Wanneer van een richtlijn wordt afgeweken, dient dit beargumenteerd gedocumenteerd te worden. De toepasbaarheid en de toepassing van de richtlijnen in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de behandelende arts.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensebstand, of openbaar gemaakt in enige vorm, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch of enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Internisten Vereniging. Voor het overnemen van gedeelte(n) van de teksten zoals weergegeven in deze webapplicatie dient men zich tevens tot de Nederlandse Internisten Vereniging te wenden.

Het is toegestaan een deeplink op te nemen op een andere website naar de website www.hetacuteboekje.nl of naar richtlijnen op deze website. Tevens mag de informatie op deze internetsite wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Externe links

De website www.hetacuteboekje.nl bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan Het Acute Boekje worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Richtlijnendatabase heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Bescherming persoonsgegevens

Door gebruikers verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de mailservice of de inlogmogelijkheid van Het Acute Boekje zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging